Tullviksbäcken

99 99 999TULLVIKSBÄCKEN - NATURRESERVAT


Vi har en unik skatt nära oss att vara rädda om!


Reservatet täcker Tullviksbäckens två bäckflöden med omgivningar. Tullviksbäcken är ett av de viktigaste naturliga reproduktionsområdena för havsöring i länet. De omgivande skogsområdena är oftast av förhållandevis trivial natur, dock med inslag av en intressant flora. Ett undantag utgör området närmast mynningen som består av alkärrskanter och frisk, örtrik granskog av naturskogsliknande karaktär. Skogen närmast havet är mager och karg och utgör ett för friluftslivet vackert utflyktsmål och strövstråk. Längs stränderna är havtornet en karaktärsväxt. 

Ändamålet med reservatet är att bevara Tullviksbäcken som reproduktionsområde för havsöring, att delar av skogen i reservatet får utvecklas mot naturskog samt att bevara kustzonen för friluftslivet.


Ordningsföreskrifter 

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,
  2.  störa djurlivet (t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd),
  3. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
  4. framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar,
  5. parkera annat än på särskilt anvisade platser eller ställa upp husvagn eller släpvagn,
  6. tälta under längre tid än två dygn på samma plats utan markägarens tillstånd,
  7. göra upp eld,
  8. fiska i bäcken,
  9. dra upp båtar annat än på härför markerade platser,
  10. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavara eller ta bort vedlevande svampar.

Utöver ovannämnda föreskrifter gäller även Fiskeristyrelsens bestämmelser om fredningsområden i kustområdet (FIFS 1994:12). Dessa innebär att fiske är förbjudet under tiden fr.o.m. 1 september t.o.m. 31 december i havet intill 500 meter från mynningen av Tullviksbäcken.

FJÄLLBOSTRAND © 2012

Efter Alfrida-stormen januari 2019.